A FESTMENYDEKORACIO.HU ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Az adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató célja:

Jelen dokumentum célja, hogy Havasi Zita E.V. (a továbbiakban egységesen Adatkezelő) leírja az alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket.

Az Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen - jogi szempontból értelmezhető - kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési és Adatvédelmi tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.

Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a festmenydekoracio.hu weboldalon érhető el. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelési tájékoztatót .

A festmenydekoracio.hu webshop használókkal kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak! Az adatkezelés időtartama: az érintett és az adatkezelő között fenálló ügyfélkapcsolat időtartama vagy az az időpont,amíg az érintett hozzájárulását vissza nem vonja.Az adatkezelő adatai:

Havasi Zita E.V.

(levelezési címe: 2310 Szigetszentmiklós Kinizsi u 27/a)

Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg:

festmenydekoracio@festmenydekoracio.huA tájékoztatóban használt fogalmak értelmezése:

Személyes adat:

az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely (aki) önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személyazonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Hozzájárulás:

az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Érintett:

bármely személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Harmadik fél:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozók köre , adattovábbítás, adatfeldolgozás :

Az adatokat Havasi Zita E.V. (2310 Szigetszentmiklós Kinizsi u 27/a) jogosultak megismerni.

Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztet el. Az Adatkezelő az adatokat a tájékoztatóban felsoroltakon túl nem teszi közzé és egyéb harmadik félnek nem adja át.

Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatkezelő adatfeldolgozót (pl. csomagszállító, könyvelő) vehet igénybe az adatkezelő. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl az érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.A szolgáltató neve

A cookie típusa

Célja

Élet-tartam

További információ

Google Analytics

Saját cookie

A weboldal forgalmát méri, névtelenül és összesített adatokat gyűjt arról, majd továbbítja a Google Analytics szerverre, hogy mely oldalakat látogatták, miből ered a saját oldalunk forgalma, milyen technológiát (például milyen operációs rendszereket és böngésző programokat) használnak weboldalunk látogatásakor.

Két év

Amennyiben a Google Analytics által használt adatokat blokkolni vagy törölni kívánja, úgy kérjük, használja a böngészője által kínált beállításokat az alábbi linken:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Adsense

Harmadik fél cookie

Marketing tevékenység részeként, lehetővé teszi számunkra az oldalunkat látogató felhasználókat célzó online reklámok vásárlását.

Két év

Ön egyénileg beállíthatja a Google Ad Preferences oldalon a Google reklámszolgáltatásait.

http://www.google.com/settings/ads/onweb/

Amennyiben szeretné, kikapcsolhatja a cookie beállításokban a személyre szabott reklámokat vagy használja folyamatosan az alábbi böngésző modult:

http://www.google.com/ads/preferences/html/intl/en/plugin/

Google AdExchange

Harmadik fél cookie

Marketing tevékenység részeként, lehetővé teszi számunkra az oldalunkat látogató felhasználókat célzó online reklámok vásárlását.

Két év

Ön egyénileg beállíthatja a Google Ad Preferences oldalon a Google reklámszolgáltatásait.

http://www.google.com/settings/ads/onweb/

Amennyiben szeretné, kikapcsolhatja a cookie beállításokban a személyre szabott reklámokat vagy használja folyamatosan az alábbi böngésző modult:

http://www.google.com/ads/

A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

Hírlevél küldő redszerünk a MailChimp, amely weboldalunkon egy szabadon választható hírlevél küldő rendszerre való feliratkozást tesz lehetővé. Csak azoknak küldünk hírlevelet, akik feliratkoznak. A leiratkozásra pedig bármikor lehetőségük van!

Az érintett a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás történhet egyetlen lépésben, a hírlevélben található linkre kattintással, illetve leiratkozhat az adatkezelőnek küldött e-mail formájában is. Ebben az esetben adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásából az érintett adatait.

A hírlevél küldő rendszer adatai:


MailChimp
Attn. Privacy Officer
privacy@mailchimp.com
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Adatfeldolgozó

megnevezése: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

székhelye: 1144  Budapest, Ormánság u. 4.

elérhetőségei: Telefonszám: +36 1 789 2789, E-mail cím: info@tarhely.eu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Adatfeldolgozó

megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

székhelye: 2351, Alsónémedi,Európa u. 2

telefonszáma: (+36 29) 886 694

E-mail cím: info@gls-hungary.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Adatfeldolgozó:

megnevezése: B-Top Kft.

székhelye: 2330 Dunaharaszti Kassák Lajos u. 10

telefonszáma: +36 20 327 7033

e-mail címe: btop@btop.hu

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Számlázással kapcsolatos adatkezelés

Adatfeldolgozó

megnevezése: KBOSS.hu Kft. (Számlázz.hu weboldal)

székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

telefonszám: +36 30 35 44 789

e-mail címe: info@szamlazz.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok elkészítésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja:

Az adatkezelő a személyes adatok kezelését, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban felsorolt adatkezelésben megadott céllal és jogszabályok szerint végzi.

A személyes adatok kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik, amely hozzájárulást az Érintett bármikor jogosult visszavonni.

Adatkezelő egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az Érintettek értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten.

Az adatkezelés jogalapja azon esetekben, ahol nem jogszabály határozza meg az adatkezelés körét, az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az érintett a megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával, illetőleg a weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Az érintett az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatkezelő a szolgáltatásaival kapcsolatos híreket, információkat küldjön az érintett által a regisztráció során megadott e-mail címére.

Az érintett által megadott telefonszám adatkezelő általi felhasználási célja minden esetben a szolgáltatások megvalósulása folyamán történő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapját adó jogszabályok:

Az adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzi:

 • GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)

 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 • 2002. évi LV törvény a közvetítői tevékenységről;

 • a számvitelről szóló évi 2000. évi C. törvény

Adatkezelő adatkezelései és a kezelt személyes adatok

Havasi Zita E.V. által üzemeltetett weboldalak

festmenydekoracio.hu

A fentebbi weboldalak bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat biztosítanak. Bizonyos tartalmi szolgáltatásaik azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhetők. Regisztrált felhasználó az lehet, akit az Adatkezelő erre feljogosít.

A kezelt személyes adatok köre és célja

A regisztrációhoz és a rendeléshez kapcsolódó adatok

Kötelező adat:

érintett neve (családnév és keresztnév)

Email címe

Postázási név

Postázási cím

Telefonszám

Megadható adat:

Születési idő

Számlázási név

Számlázási cím

A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

A weboldalak adatbázisa az érintett adatait a regisztrációval nyújtott ingyenes szolgáltatások teljesítése érdekében tárolja, azokat az adatkezelő továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem más egyéb célra nem jogosult.

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mailcímet regisztrálta.

Cookie használati tájékoztató:

A süti (süti, cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a látogatott weboldalt tartalmazó szerver hozza létre a kliens webböngészője segítségével, az első látogatás alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A sütik a felhasználó számítógépén, előre meghatározott, böngésző típusonként eltérő helyen tárolódnak. A további látogatások során a tárolt sütit a böngésző visszaküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkal együtt. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

Cookie-k főbb jellemzői:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

 • megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal használatát;

 • szükségtelenné teszik már megadott adatok újra megadását;

 • általában javítanak a felhasználói élményen.

A weboldal a Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analitycs

cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését.

A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült

államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik

felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc.

megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing

keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók

készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google

Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra

elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc.

számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is.

A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a www.google.hu/intl/hu/policies/privacy

Információ a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a

hirdetések személyre szabásáról: www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads

Technikai adatok

Technikai adatok, azon adatok, amelyek az Adatkezelő rendszereinek működése során többnyire automatikusan keletkeznek és kerülnek rögzítésre. Egyes technikai adatokat a rendszer, az Érintett külön nyilatkozata, vagy cselekménye nélkül is tárol és bizonyos esetekben automatikusan naplóz. A technikai adatok az Érintett személyének azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azonban összekapcsolhatók felhasználói adatokkal, így az azonosítás elvileg lehetővé válik. Ilyen adatkapcsolatokat az Adatkezelő nem készít, kivéve egyes olyan esetekben, amikor erre Adatkezelőt törvény kötelezi. A technikai adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (naplóállományok, log file-ok) az alábbiak: az érintett számítógépének dinamikus IP címe, az érintett számítógépének beállításaitól függően az érintett által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, az érintettnek a weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál (pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése), másrészt az adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.

a) IP cím

b) hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedés

c) operációs rendszer típusa

d) böngésző típusa

e) aktivitás a honlapon.

Az előbbi adatok – különösen a honlapot regisztráció nélkül böngésző felhasználók esetében – nem vagy nem feltétlenül minősülnek Személyes Adatoknak, mert ezeket az adatokat egy konkrét természetes személlyel összekapcsolni csaknem lehetetlen, de legalábbis csak jelentős nehézségek árán lehetséges. Ezért vitatható, hogy ezen adatok egyáltalán tekinthetőek-e személyes adatnak. Ugyanakkor kötelességünknek érezzük felhívni a figyelmét arra, hogy ezen adatokat kezelhetjük, elsősorban a honlap látogatottsági adatainak mérése és a felhasználói élmény fokozása céljából. Ez leginkább ún. cookie-k (sütik) révén történik. Amennyiben ezzel nem ért egyet, kérjük, ne használja a a honlapot. A Portál látogatottsági adatainak feldolgozására aggregált és jórészt anonimizált formában kerül sor.

Érintett jogai :

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

Az Érintett hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;

 • az Érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

 • az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;

 • panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;

 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ész szerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül.

Helyesbítés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

 • Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból;

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Az érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére.

Az adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az adatkezelőhöz fordulhat az alábbi fenti elérhetőségeken keresztül.

Levelezési cím: Havasi Zita E.V.

2310 Szigetszentmiklós Kinizsi u 27/a

E-mail: festmenydekoracio@festmenydekoracio.hu

Egyéb jogorvoslatért:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Tel: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Adatok tárolása és biztonsága

Az adatkezelő kötelezi magát, hogy az adatokat bizalmasan kezeli és gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja a figyelmét ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az adatkezelő lehetővé teheti, hogy Ön harmadik felek honlapján, így különösen közösségi oldalakon (például Facebook, Twitter, LinkedIn) megosszon bizonyos, a honlapon elérhető tartalmakat. Az ilyen oldalak használatára azonban minden esetben az adott oldal felhasználási és adatkezelési szabályzata irányadó, amelyekre a Szolgáltatónak semmilyen ráhatása sincs, ezért az ilyen megosztásokkal kapcsolatos felelősségét a lehető legtágabb mértékben kizárja. További információkért arra vonatkozóan, hogy hogyan tudja az adatvédelmi beállításait személyre szabni a közösségi oldalakon, illetve hogy a közösségi oldalak hogyan kezelik a személyes adatait, kérjük, tekintse át azok adatvédelmi útmutatóit, adatvédelmi szabályzatait és felhasználási feltételeit.

Egyéb:

Tájékoztatjuk továbbá, hogy hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.

Felelősség korlátozása:

1. Az adatkezelő semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt,

bármilyen okból is következtek be:

- Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.

- Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

- Bármely levél - függetlenül attól hogy papír vagy elektronikus formában érkezett - de főleg

bármilyen adat elvesztése.

- Bármely szoftver nem megfelelő működése.

- Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

2. Az adatkezelő nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis major esetén vagy

bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

3. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalt előzetes figyelmeztetés nélkül

megváltoztassa, frissítse, illetve annak működését időlegesen vagy tartósan szüneteltesse,

vagy megszüntesse. A weboldal felhasználója elfogadja, hogy a weboldal módosításából,

frissítéséből, működésének felfüggesztéséből, illetve megszüntetéséből eredő kárért az adatkezelő felelősséget nem vállal.

4. Bármely módosítás attól az időponttól érvényes, amikor online megtalálható a

www.festmenydekoracio.hu oldalon.

5.Az adatkezelő mentesül a

felelősség alól, ha az érintett az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő a kárát. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az érintett károsult szándékos vagy súlyosan

gondatlan magatartásából származott.

Szerzői jogok:

Az oldalon található összes információ, fotó, valamint az oldal grafikai és technikai

szerkezete Havasi Zita kizárólagos tulajdonát képezi, amely szerzői jogvédelem alatt áll

(1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról).

Ezek felhasználása, a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését

jelenti, és jogi következményeket von maga után.

Vissza a főoldalra

Tovább az Általános szerződési feltételekhez